Art. 14. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  14. 
1. 
W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi
1) 2
 dla ministra właściwego do spraw transportu:
a)
w roku 2018 - 1 144 977 zł,
b)
w roku 2019 - 1 179 327 zł,
c)
w roku 2020 - 957 826 zł,
d)
w roku 2021 - 732 644 zł,
e)
w roku 2022 - 699 994 zł,
f)
w roku 2023 - 737 800 zł,
g)
w roku 2024 - 776 765 zł,
h)
w roku 2025 - 816 924 zł,
i)
w roku 2026 - 858 314 zł,
j)
w roku 2027 - 900 972 zł;
2) 3
 dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego:
a)
w roku 2018 - 40 107 800 zł,
b)
w roku 2019 - 60 988 800 zł,
c)
w roku 2020 - 39 526 100 zł,
d)
w roku 2021 - 26 662 100 zł,
e)
w roku 2022 - 29 534 200 zł,
f)
w roku 2023 - 28 458 400 zł,
g)
w roku 2024 - 28 904 700 zł,
h)
w roku 2025 - 29 361 000 zł,
i)
w roku 2026 - 29 827 900 zł,
j)
w roku 2027 - 30 305 300 zł;
3)
dla wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego:
a)
w roku 2018 - 930 800 zł,
b)
w roku 2019 - 1 927 700 zł,
c)
w roku 2020 - 1 993 800 zł,
d)
w roku 2021 - 1 993 800 zł,
e)
w roku 2022 - 1 993 800 zł,
f)
w roku 2023 - 1 993 800 zł,
g)
w roku 2024 - 1 993 800 zł,
h)
w roku 2025 - 1 993 800 zł,
i)
w roku 2026 - 1 993 800 zł,
j)
w roku 2027 - 1 993 800 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku gdy wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1, po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków zmniejsza wysokość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. 
W przypadku gdy wysokość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
2 Art. 14 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. (Dz.U.2020.1087) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
3 Art. 14 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. (Dz.U.2020.1087) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.