Art. 3. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695) w art. 80c w ust. 2a po wyrazach "ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych" dodaje się wyrazy

"oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych".