Art. 22. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  22. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13hb ust. 1n, art. 131 ust. 2 i art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 hb ust. 1n, art. 131 ust. 2 i art. 40a ust. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane w tym okresie na podstawie art. 13hb ust. 1n, art. 131 ust. 2 i art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.