Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Na podstawie art. 13l ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb, sposób i zakres kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 lub art. 16l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywanego na potrzeby pobierania opłaty elektronicznej.
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2)
opłacie elektronicznej - rozumie się przez to opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy;
3)
pojeździe - rozumie się przez to pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy;
4)
kontrolującym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 13l ust. 1 ustawy;
5)
kontrolowanym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 13k ust. 4 i 5 ustawy;
6)
urządzeniu - rozumie się przez to urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy, lub urządzenie, o którym mowa w art. 16l ust. 1 ustawy, wykorzystywane na potrzeby pobierania opłaty elektronicznej;
7)
naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej - rozumie się przez to naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 13i ust. 4a lub ust. 4b ustawy.
2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dane kontrolowanego:
a)
imię i nazwisko albo firmę,
b)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby fizycznej,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
d)
adres miejsca zamieszkania lub siedziby albo adres do korespondencji;
2)
kontrola stacjonarna - kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej za pomocą stacjonarnych albo przenośnych przyrządów automatycznie ujawniających i rejestrujących informacje o naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
3)
kontrola mobilna - kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej dokonywaną bezpośrednio przez kontrolującego;
4)
klasa EURO - klasę pojazdu EURO w zależności od emisji spalin, określoną w przepisach Unii Europejskiej dotyczących emisji spalin pojazdów.
1.
Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej polega na sprawdzeniu, czy kontrolowany nie naruszył obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.
2.
Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej może być dokonywana przez:
1)
sprawdzenie, czy:
a)
pojazd podlega opłacie elektronicznej,
b)
pojazd jest wyposażony w urządzenie,
c)
opłata elektroniczna została uiszczona w prawidłowej wysokości,
d)
urządzenie jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem,
e)
do urządzenia zostały wprowadzone prawidłowe dane o:
kategorii pojazdu, o której mowa w art. 13ha ust. 3 ustawy,
liczbie osi pojazdu, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy zróżnicowano stawki opłaty elektronicznej ze względu na liczbę osi;
2)
weryfikację:
a)
danych identyfikacyjnych urządzenia,
b)
danych kontrolowanego,
c)
danych dotyczących pojazdu, w tym jego numeru rejestracyjnego, dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi oraz klasy EURO.
3.
Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej jest przeprowadzana jako kontrola stacjonarna lub kontrola mobilna.
4.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy, kontrolujący sprawdza, czy naruszenie to nie jest wynikiem naruszenia przez kierującego pojazdem obowiązku, o którym mowa w art. 13i ust. 4a ustawy.
5.
W przypadku stwierdzenia, że urządzenie jest używane niezgodnie z jego przeznaczeniem, kontrolujący sprawdza, czy skutkuje to uiszczeniem opłaty elektronicznej w niepełnej wysokości.
W wyniku przeprowadzenia kontroli stacjonarnej rejestracji mogą podlegać:
1)
obrazy pojazdu będącego przedmiotem kontroli;
2)
dane identyfikacyjne urządzenia;
3)
numer rejestracyjny pojazdu, o którym mowa w pkt 1;
4)
dane umożliwiające ustalenie:
a)
kategorii, o której mowa w art. 13ha ust. 3 ustawy,
b)
liczby osi, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy zróżnicowano stawki opłaty elektronicznej ze względu na liczbę osi

- pojazdu, o którym mowa w pkt 1;

5)
czas i data przeprowadzonej kontroli;
6)
identyfikator przyrządu kontrolnego, który zarejestrował obraz pojazdu, o którym mowa w pkt 1.
Do prowadzenia kontroli mobilnej mogą być wykorzystywane przyrządy ujawniające i rejestrujące informacje o naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej zainstalowane w pojazdach używanych przez kontrolującego i obsługiwane bezpośrednio przez kontrolującego. Przepisy § 4 pkt 2-6 stosuje się odpowiednio.
1.
Z czynności przeprowadzonych w ramach kontroli mobilnej kontrolujący sporządza protokół kontroli.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie kontrolującego;
2)
czas, miejsce i datę przeprowadzenia kontroli;
3)
dane kontrolowanego;
4)
dane pojazdu, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c;
5)
opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli;
6)
opis rodzaju naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
7)
czas, miejsce i datę popełnienia naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
8)
ewentualne uwagi zgłoszone do przebiegu kontroli przez kontrolowanego;
9)
podpis kontrolującego;
10)
podpis kontrolowanego albo adnotację o przyczynach braku jego podpisu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1030), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. poz. 770).