Art. 12. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  12. 
1. 
Z dniem, o którym mowa w art. 9 ust. 1, urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, nie są przyjmowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. 
W terminie 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 9 ust. 1, użytkownik, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, może złożyć wniosek o zwrot pobranej kaucji albo zaksięgowanie środków z kaucji na poczet opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, uiszczanej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w art. 1.
4. 
Warunkiem zwrotu kaucji albo zaksięgowania środków z kaucji na poczet opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, jest załączenie do wniosku, o którym mowa w ust. 3, zdjęcia urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, z widocznym numerem seryjnym urządzenia.
5. 
W terminie 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 9 ust. 1, użytkownik, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, może złożyć wniosek o zwrot środków znajdujących się na koncie użytkownika albo zaksięgowanie tych środków na poczet opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, uiszczanej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w art. 1.
5a.  5
 Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w art. 1.
6. 
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do gwarancji pieniężnych złożonych przez użytkownika, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
7. 
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 i 5, środki nie podlegają zwrotowi i stanowią przychód Krajowego Funduszu Drogowego.
8. 
Zabezpieczenia majątkowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, złożone do Głównego Inspektora Transportu Drogowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu, na jaki zostały ustanowione.
5 Art. 12 ust. 5a dodany przez art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.1005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 czerwca 2021 r.