Art. 11. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  11. 
1. 
Z dniem 1 lipca 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych wstępuje we wszystkie stosunki prawne, w tym umowy i porozumienia, których podmiotem był Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 13hb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i w art. 37a ustawy zmienianej w art. 2, bez względu na charakter prawny tych stosunków. Umowy i porozumienia zawarte przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego zachowują ważność.
2. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej z dniem 1 lipca 2020 r. wstępuje we wszystkie stosunki prawne, w tym umowy, których podmiotem był Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie przepisów art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
Umowy dotyczące korzystania z dróg krajowych lub ich odcinków objętych opłatą, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, zawarte przez użytkowników z pobierającym tę opłatę przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają ważne przez okres, na który zostały zawarte, jednak nie dłużej niż do dnia, o którym mowa w art. 9 ust. 1.
4. 
Umowy i porozumienia zawarte przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego zachowują ważność.
5. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej staje się administratorem danych osobowych, których administratorem był Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 13hb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i w art. 37a ustawy zmienianej w art. 2, w szczególności danych dotyczących kont użytkowników urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.