Art. 2. - Zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie... - Dz.U.2015.935 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.935

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2015 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Grobami wojennymi w rozumieniu ustawy są groby i miejsca spoczynku:

1) poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego,

2) osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość,

3) sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych,

4) jeńców wojennych i osób internowanych,

5) uchodźców z 1915 r.,

6) osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego od dnia 1 września 1939 r.,

7) ofiar niemieckich i sowieckich obozów, w tym cmentarzyska ich prochów,

8) osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem i represji totalitarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r.";

2)
w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koszty budowy i utrzymywania, w tym remontów, grobów i cmentarzy wojennych są ponoszone ze środków budżetu państwa.".