[Pojęcie grobu i cmentarza wojennego] - Art. 1. - Groby i cmentarze wojenne. - Dz.U.2018.2337 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Pojęcie grobu i cmentarza wojennego] - Groby i cmentarze wojenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2337 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.
Art.  1.  [Pojęcie grobu i cmentarza wojennego]
1. 
Grobami wojennymi w rozumieniu ustawy są groby i miejsca spoczynku:
1)
poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego;
2)
osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość;
3)
sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych;
4)
jeńców wojennych i osób internowanych;
5)
uchodźców z 1915 r.;
6)
osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego od dnia 1 września 1939 r.;
7)
ofiar niemieckich i sowieckich obozów, w tym cmentarzyska ich prochów;
8)
osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
2. 
Groby rodzinne, chociażby w nich były umieszczone zwłoki osób, wymienionych w ust. 1, nie są grobami wojennemi.
3. 
Cmentarzami wojennemi w rozumieniu ustawy niniejszej są cmentarze, przeznaczone do chowania zwłok osób, wymienionych w ust. 1.
4. 
Groby wojenne zasadniczo powinny być zgrupowane na cmentarzach wojennych.