Art. 24. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.807

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  24. 
1. 
Z dniem wejścia w życie art. 3, art. 6, art. 7, art. 11, art. 14 i art. 17 pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw:
1)
gospodarki,
2)
szkolnictwa wyższego i nauki,
3) 3
 (uchylony)

- i realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, stają się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655).
3 Art. 24 ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 28 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.