Art. 30. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1655 - OpenLEX

Art. 30. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1655

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2021 r.
Art.  30. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309 i 1571) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
pkt 1 a otrzymuj e brzmienie:

"1a) akcjonariuszu - należy przez to rozumieć akcjonariusza w spółce akcyjnej, akcjonariusza w prostej spółce akcyjnej, akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, akcjonariusza w spółce europejskiej, wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnika w spółce działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, który nie odpowiada za zobowiązania tej spółki;",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) akcjach - należy przez to rozumieć akcje w spółce akcyjnej, akcje w prostej spółce akcyjnej, akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, akcje w spółce europejskiej lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;",

c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej, dyrektora w prostej spółce akcyjnej, członka rady administrującej w spółce europejskiej uprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, członka wykonawczego rady dyrektorów lub członka organu zarządzającego spółki działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, a także likwidatora w spółce lub członka organu zarządzającego państwowej osoby prawnej;";

2) 19
 uchylony);
3)
w art. 9a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zwiększenia swojego udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - w ogólnej liczbie akcji;";

4) 20
 (uchylony);
5)
art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 199, art. 30044 i art. 359, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego, a także art. 30045 oraz art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.";

6)
w art. 11 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, lub do spółki, o której mowa w art. 13 ust. 1, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - w zamian za objęcie nowych akcji tej spółki;

2) zbycia akcji lub praw z akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20% kapitału zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji, chyba że ich wartość rynkowa przekracza 10 000 000 złotych;";

7) 21
 (uchylony).
19 Art. 30 pkt 2 uchylony przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2021 r.
20 Art. 30 pkt 4 uchylony przez art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2021 r.
21 Art. 30 pkt 7 uchylony przez art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2021 r.