Art. 20. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2600

Akt oczekujący
Wersja od: 3 marca 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  20. 

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 oraz z 2022 r. poz. 480, 1259 i 2280) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Sąd Najwyższy niezwłocznie publikuje wydane przez siebie orzeczenie, a po sporządzeniu jego uzasadnienia - również uzasadnienie orzeczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego. Z orzeczeniem lub jego uzasadnieniem publikuje się również zgłoszone zdanie odrębne wraz z jego uzasadnieniem.".