Art. 9. - Zmiana ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2339

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2245) w art. 63:

1)
w ust. 3 w pkt 2 w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wzmiankę o wykreśleniu z rejestru pośredników kredytowych.";

2)
w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) wzmiankę o wykreśleniu z rejestru pośredników kredytowych.".