[Dane zawarte w rejestrze] - Art. 63. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 63. - [Dane zawarte w rejestrze] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  63.  [Dane zawarte w rejestrze]
1. 
Dział pierwszy rejestru pośredników kredytowych zawiera w odniesieniu do osób fizycznych będących pośrednikami kredytu hipotecznego:
1)
numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych;
2)
dane pośrednika kredytu hipotecznego obejmujące:
a)
imię lub imiona i nazwisko,
b)
adres miejsca prowadzenia działalności,
c)
NIP,
d)
numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
e)
firmę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą;
3)
informację, czy pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, oraz firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa ten pośrednik;
4)
dane agenta:
a)
w przypadku gdy agentem jest osoba fizyczna:
imię lub imiona i nazwisko,
adres miejsca prowadzenia działalności,
NIP,
numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
w przypadku gdy agent świadczy usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział - nazwę państwa członkowskiego, w którym agent świadczy te usługi,
firmę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą,
b)
w przypadku gdy agentem jest podmiot niebędący osobą fizyczną:
firmę podmiotu,
wykaz wspólników lub członków zarządu zawierający dane określone w pkt 2 lit. a i c,
siedzibę i adres,
NIP,
numer w rejestrze przedsiębiorców,
w przypadku gdy agent świadczy usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział - nazwę państwa członkowskiego, w którym agent świadczy te usługi;
5)
numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1, oraz okres obowiązywania tej umowy;
6)
w przypadku gdy pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział - nazwę państwa członkowskiego, w którym pośrednik świadczy te usługi.
2. 
Dział pierwszy rejestru pośredników kredytowych zawiera w odniesieniu do pośredników kredytu hipotecznego niebędących osobami fizycznymi:
1)
numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych;
2)
dane pośrednika kredytu hipotecznego obejmujące:
a)
firmę podmiotu,
b)
siedzibę i adres,
c)
numer w rejestrze przedsiębiorców,
d)
NIP,
e)
wykaz wspólników lub członków zarządu zawierający dane określone w ust. 1 pkt 2 lit. a i c;
3)
informację, czy pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, oraz firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa ten pośrednik;
4)
dane agenta, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
5)
numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1, oraz okres obowiązywania tej umowy;
6)
w przypadku gdy pośrednik świadczy usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział - nazwę państwa członkowskiego, w którym pośrednik świadczy te usługi.
3. 
Dział drugi rejestru pośredników kredytowych zawiera w odniesieniu do osób fizycznych będących pośrednikami kredytowymi w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim:
1)
numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych;
2)
dane pośrednika kredytowego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim obejmujące:
a)
imię lub imiona i nazwisko,
b)
adres miejsca prowadzenia działalności,
c)
NIP,
d)
numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
e)
firmę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.
4. 
Dział drugi rejestru pośredników kredytowych zawiera w odniesieniu do pośredników kredytowych w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim niebędących osobami fizycznymi:
1)
numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych;
2)
dane pośrednika kredytowego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim obejmujące:
a)
firmę podmiotu,
b)
siedzibę i adres,
c)
NIP,
d)
numer w rejestrze przedsiębiorców;
3)
wykaz wspólników lub członków zarządu zawierający dane określone w ust. 3 pkt 2 lit. a i c.