Art. 8. - Zmiana ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2339

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 158) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. W sprawach związanych z umową odwróconego kredytu hipotecznego nie stosuje się art. 69 ust. 1 i 2, art. 70, art. 74-75a, art. 76a, art. 77, art. 78 i art. 78a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 3871 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339).".