Art. 77. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  77.

W ustawie z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 39, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 w ust. 1 i 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ogólnokrajowymi związkami zawodowymi reprezentatywnymi dla pracowników większości zakładów pracy i ogólnokrajowymi organizacjami międzyzwiązkowymi, określa:

1) ogólne zasady udzielania świadczeń i pomocy z zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego,

2) zasady ustalania liczby zatrudnionych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i w art. 7 ust. 2, stanowiącej podstawę obliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy.";

b)
ust. 2 skreśla się;
c)
ust. 3 oznacza się jako ust. 2.