Art. 71. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  71.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 21 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, może określać, w podlegających mu jednostkach organizacyjnych dróg publicznych, zasady stosowania przepisów dotyczących zakładowych systemów wynagradzania.";

2)
w art. 37 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".