Art. 70. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  70.

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) w art. 4 w ust. 5, w art. 6 w ust. 1 i w art. 11 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".