Art. 64. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  64.

W ustawie z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99 i Nr 34, poz. 178) w art. 9:

a)
w ust. 3 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania";
b)
w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania".