Art. 61. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  61.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 w ust. 2 i w art. 24 w ust. 4 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Przemysłu";
2)
w art. 16 w ust. 3 i w art. 21 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Przemysłu".