Art. 55. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  55.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 w ust. 5 i w art. 13 w ust. 7 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia";
2)
w art. 22 w ust. 2, w art. 27 w ust. 3, w art. 74 w ust. 5, w art. 86, w art. 89 w ust. 3, w art. 94, w art. 98 i w art. 105 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".