Art. 50. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  50.

W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58 i z 1989 r. Nr 32, poz.171) w art. 6 w ust.5 i w art. 7 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego" zastępuje się wyrazami "Prezes Głównego Urzędu Statystycznego".