Art. 48. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  48.

W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 35, poz. 162) w art. 17 w ust. 2 i 3 wyrazy "Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, określi" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia,".