Art. 40. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  40.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97 i z 1983 r. Nr 16, poz. 78) w art. 4 w ust. 2, w art. 11 w ust. 2 i w art. 28 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej".