Art. 34. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  34.

W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 53, poz. 342 i z 1985 r. Nr 20, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej";
2)
w art. 21 w ust. 1 po wyrazach "w art. 8" dodaje się wyrazy "i 9".