Art. 28. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  28.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustala w drodze rozporządzenia legalne jednostki miar, jednostki miar dopuszczone przejściowo do stosowania jako legalne oraz określa zasady i sposób ich stosowania.",

b)
ust. 3 skreśla się;
2)
w art. 13 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości".