Art. 27. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  27.

W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. o ograniczeniu uboju cieląt (Dz. U. Nr 8, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej";
2)
w art. 2 wyrazy "Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej", a wyraz "uspołecznionej," skreśla się.