Art. 26. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  26.

W ustawie z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr. 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280) w art. 1 w ust. 3 i w art. 3 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej".