Art. 21. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  21.

W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175) w art. 12 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Transportu, Żeglugi i Łączności".