Art. 20. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  20.

W ustawie z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253 i z 1989 r. Nr 29, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej";
2)
w art. 27 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej i Minister Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia";
3)
w art. 37 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej".