Art. 18. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  18.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 12 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".