Art. 15. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  15.

W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 49 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
2)
w art. 61 w ust. 4, w art. 62 w ust. 4 i w art. 64 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk";
3)
w art. 65 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk".