Art. 10. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  10.

W dekrecie z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 1961 r. Nr 6, poz. 42 i z 1971 r. Nr 12, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Urzędy morskie tworzy i znosi Minister Transportu, Żeglugi i Łączności.";

2)
w art. 8 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".