Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.680

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 17 października 1921 r.
o zmianie taryfy opłat dla lekarzy aprobowanych.

Na podstawie § 80 niemieckiej ustawy procederowej i art. 6 p. b ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. Dzielnicy Pruskiej (Dz. Praw P. P. № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenie z dnia 11 lutego 1921 r. dotyczące zmiany taryfy opłat dla lekarzy aprobowanych (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzieln. Pr. № 9 poz. 46) zmienia się w następujący sposób:
a) Opłaty, wymienione w taryfie opłat dla lekarzy aprobowanych z dnia 30 grudnia 1919 r. (Dz. Urzęd. Min. b. Dz. Pr. z roku 1920 № 15 poz. 148) podwyższa się o dalsze 200 odsetek w stosunku do norm, ustanowionych rozporządzeniem z dnia 11 lutego 1921 r., z wyjątkiem opłat za czynności dla kas chorych, wymienione w taryfie opłat pod liczbą 4: za czwartą i dalsze porady i pod liczbami: 5 a, 5 c, 5 g, 14. 17, 20, 24 a, b, c, 25, 26, 28,. 29, 33 a. b, 34, 35, 37 c, d, e, 38 za czynność pierwszą 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54 a, b, 56 a, b, 60 czynność pierwsza 62, 65, a, d, g, h, 71, 96, 97, 101 a, b, 102, 104, 103, 106 a, 110, 116 czynność pierwsza 117, 119 a, 121, 122, 123, 127, 132 a, b, 141, 142, 143, 144, 145 a, b, 148, 157, 158, 163, 165, 172, 173, 174, 175, 181, 182, które się podwyższa tylko o dalsze 100 odsetek.
b) Czynności, wymienione w taryfie opłat dla lekarzy aprobowanych z dnia 30 grudnia 1919 r. pod liczbą 188, opłaca się według umowy.
c) Za krótkie poświadczenia o rodzaju lub o stanie choroby, wystawione dla kasy chorych, w celu oznaczenia świadczeń, choremu przysługujących, lub w celu przekazania go do specjalisty lub szpitala, nie przysługuje lekarzowi osobne honorarjum.
d) Lekarzom, którzy nie uprawiają praktyki kasowej, lub mieszkają poza obwodem kasy chorych i z nią umowy nie mają, przysługuje najniższa oplata, ustalona za pomoc, udzieloną osobom, nieubezpieczonym w kasie chorych.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.