Zmiana stawek opłat od kart łowieckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.21.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 marca 1924 r.
zmieniające stawki opłat od kart łowieckich.

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwietnia. 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. № 38, poz. 315), przedłużonej ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r. tyczącą się przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U R. P. № 134, poz. 1109), zarządza się co następuje:
Stawki opłat stemplowych od kart łowiec kich, przewidziane w pozycji 31 taryfy stemplowej pruskiej, podwyższone w § 8 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opłatach stemplowych i pokrewnych daninach publicznych, obowiązujących na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. z. 1924 r. № 1, poz. 6), rozciąga się na resztą obszaru Rzeczypospolitej w wysokości, ustalonej w § 2 p. 5 rozporządzenia Ministra Skarbu. z dnia 18 lutego 1924 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych i pokrewnych danin publicznych, obowiązujących na górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. № 19, poz. 195), obowiązującego na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.
Wskutek tego § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych od kart łowieckich (Dz. U. R. P. № 8 poz. 82), otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 2. Od kart łowieckich pobierane będą zamiast opłaty, przewidzianej w poz. 20 taryfy opłat stemplowych, załączonej do ustawy z dnia 24 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 44, poz. 296) - opłaty stemplowe w wysokości następującej:

1) od kart, wydawanych osobom, które bądź są obywatelami polskimi bądź mają zamieszkanie na obszarze Rzeczypospolitej:

a)odkartrocznych16.800.000mk.
b)""jednodniowych3.360.000"

2) od kart wydawanych innym osobom:

a)odkartrocznych112.000.000mk.
b)""jednodniowych22.400.000"
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.