Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.38.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1925 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach). *

Art.  1.

Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach bezpośrednich i stemplowych) na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 73, poz. 498) ulega zmianom następującym;

1. Stałą opłatą-stemplową od podań, wymienionych w art. 14 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 14, poz. 145) i w poz. tar. 43, b. 1 austr. ustawy z dnia 13 lutego 1862 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 89) podwyższa się na 3.000 mk.

Takiej samej opłacie podlegają podania o zatwierdzenie statutu lub zmiany statutu spółek akcyjnych lub komandytowych na akcje.

2. Stałą opłatę stemplową od podań, wymienionych poz. tar. 43, b. 2) austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 89) podwyższa się na 500 mk.
3. Stałą opłatę stemplową od podań, wymienionych w art. 11 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 14, poz. 145) tudzież w poz. tar. 43a 2; 43 c 1, 2, 3; 43 d; 43 e; 43 f; 43 h; austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1852 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 89), podwyższa się na 200 mk.
4. Podania o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca (ustawa z dnia 24 marca 1920 r. Dz. U. R. P. № 31, poz. 178) podlegają opłacie, w wysokości 5.000 marek.
5. Podania, któremi petent żąda zmiany decyzji w przedmiocie daniny publicznej podlegają opłacie w wysokości 50 marek.

Stawki, wymienione w punktach 1 do 5 niniejszego artykułu, odnoszą się do pierwszego arkusza podania. Każdy dalszy arkusz podania podlega opłacie stemplowej w kwocie 50 marek. Takiej samej opłacie po 50 mk. podlega każdy arkusz drugiego i dalszych egzemplarzy podania, wniesionego w dwóch lub więcej egzemplarzach.

6. Podania, wnoszone do władz i urzędów samorządowych w sprawach, należących do własnego lub poruczonego zakresu działania gmin lub związków samorządowych, nie podlegają opłacie stemplowej na rzecz Państwa.
7. Od każdego załącznika do podania, podlegającego opłacie stemplowej, należy uiścić opłata w kwocie 50 marek.
8. Stałą opłatę stemplową od świadectw, wy mienionych w art. 30 i -31 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 14, poz. 145), tudzież w poz. tar. 116 a, aa, austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 89), podwyższa się na 200 mk. od pierwszego, a na 50 mk. od każdego dalszego arkusza.
9. 1 Ustanowioną w art. 1, 8 i 16 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 73, poz. 498) stałą opłatę stemplową od pełnomocnictw podwyższa się na 15.000 mk.

Pełnomocnictwo, wystawione przez osobę, która pozostaje lub pozostawała w stosunku służbowym, a upoważniające do podjęcia w jej imieniu poborów służbowych lub należytości emerytalnej, jest wolne od opłaty stemplowej.

Art.  2.

Stałe opłaty stemplowe, ustanowione:

1. 2 W poz. 14 taryfy, ogłoszonej rozporządzeniem b. Generał Gubernatora Warszawskiego z dnia 19 lipca 1916 r. (Dz. Rozp. № 40, poz. 127), w poz. tar. 73 i 95 austr. ustawy z dnia 9 lutego 1850 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 50), w art. 14 punkt 3 lit. d) ros. ustawy o opłatach (Ros. Zb. Pr. tom V, wyd. z 1903 r.) od wyciągów z ksiąg metrykalnych, podwyższa się na 3.000 mk;
2. W art. 32 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 14, poz. 145) tudzież w poz. tar. 2 lit. a), b) austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 89) od odpisów i w roz. tar. 7 lit. h) austr. ustawy z dnia 9 lutego 1850 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 50) od duplikatów podwyższa się na 100 marek od każdej stronicy. Stronicą zaczętą uważa się za całą.

Jeżeli strona, żądająca poświadczenia zgodności z oryginałem, sama sporządziła odpis, to opłata za poświadczenie zgodności wynosi 50 mk. od każdej stronicy odpisu.

3-5. 3 (uchylone);
6. Stałą opłatę stemplową, ustanowioną w poz. 43 taryfy stemplowej pruskiej (ogłoszonej rozporządzeniem pruskiego Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1909 r. Zb. Pr. str. 535) od świadectwa nadania obywatelstwa, podwyższa się na 5.000 marek.
Art.  3. 4

Stałą opłatę stemplową od kart do gry, ustanowioną w art. 1 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 35, poz. 204), podwyższa się na 2.000 mk.

Wszystkie inne stałe opłaty stemplowe (należytości), które wedle dotychczasowych przepisów wynoszą mniej niż. 1.500 mk. - z wyjątkiem opłaty stemplowej od czeków (art. 17 ustawy z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. R. P. № 33, poz. 313) oraz z wyjątkiem należytości sądowych, wymienionych w taryfie, załączonej do austr. cesarskiego rozporządzenia z dnia 15 września 1915 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 279) podwyższa się na 1.500 mk.

Art.  4. 5

Wyrażony sumą stałą najwyższy wymiar kar pieniężnych, przewidzianych w przepisach ustawowych o opłatach stemplowych (należytościach), w szczególności też w ustawie niemieckiej z dnia 26 lipca 1918 r. (Dz. U. R. niem. str. 779) o podatku od obrotu, podwyższa się na 1.500.000 mk.

Art.  5. 6

Sumę 35 marek, do której uiszczanie należytości skalowej znaczkami stemplowemi jest obowiązkowe (§ 6 austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. Dz. Ust. P. № 89) podwyższa się do kwoty 3.000 mk.

Art.  6.

W celu ujednostajnienia i uproszczenia przepisów ustawowych o opłatach stemplowych (należytościach) upoważnia się Ministra Skarbu:

1. Do rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów ustawowych z tej dziedziny, obowiązujących w poszczególnych dzielnicach Rzeczypospolitej Polskiej, na inne dzielnice;
2. Do uchylenia przepisów ustawowych, obowiązujących w poszczególnych dzielnicach, ewentualnie zastąpienia ich przepisami, obowiązującemi w innej dzielnicy;
3. Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej postanowień ustawy niniejszej oraz utrzymanych w mocy przepisów ustawowych, dotyczących poszczególnych przedmiotów w zakresie opłat stemplowych, w dotychczasowem ich brzmieniu albo zmienionych w myśl postanowień, zawartych w poprzednich ustępach niniejszego artykułu, w formie tekstu jednolitego z kolejną numeracją paragrafów, niezależną od użytej w pierwotnym tekście ustawowym.
Art.  7.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Art.  8.

Art. 6 i 7 niniejszej ustawy wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia; reszta jej postanowień wchodzi w życie w miesiąc po jej ogłoszeniu.

Ustawa niniejsza wraz z wydanemi na jej podstawie rozporządzeniami traci moc obowiązującą w dniu 1 stycznia 1924 r.

* Z dniem 1 stycznia 1924 r. przedłuża się moc obowiązującą nin. ustawy do dnia 30 czerwca 1924 r., zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1923 r. tyczącej się przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz.U.23.134.1109).

Z dniem 30 czerwca 1924 r. przedłuża się moc obowiązującą nin. ustawy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1924 r. tycząca się przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz.U.24.56.563).

Z dniem 1 stycznia 1925 r. przedłuża się moc obowiązującą nin. ustawy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1924 r. w sprawie przedłużania mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) oraz w sprawie uchylenia niemieckiej ustawy o opodatkowaniu przewozu osób i towarów (Dz.U.24.118.1065).

1 Art. 1 pkt 9:

- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 24 kwietnia 1923 r.

Z dniem 1 lutego 1924 r. popodwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 1 pkt 9, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296).

Z dniem 1 marca 1924 r. popodwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 1 pkt 9, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296).

2 Art. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 24 kwietnia 1923 r.
3 Art. 2 pkt 3-5 uchylone przez art. 15 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 24 kwietnia 1923 r.
4 Art. 3 zmieniony przez art. 4 i 8 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 24 kwietnia 1923 r.
5 Art. 4 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 24 kwietnia 1923 r.
6 Art. 5 zmieniony przez art. 15 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 24 kwietnia 1923 r.