Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2404

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217 i 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1565) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Świadczenie gwarantowane, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz lp. 39 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być od dnia 1 stycznia 2018 r. udzielane z wykorzystaniem immunoglobuliny anty-RhD dystrybuowanej przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do czasu wyczerpania jej zapasów będących na stanie magazynowym centrów na dzień 1 stycznia 2018 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2328).