Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1565

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I "Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi" po poz. 99.104 dodaje się poz. 99.111 w brzmieniu:
99.111Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus)
2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w lp. 18 w kolumnie 4:
część "Personel" otrzymuje brzmienie:

"1) lekarze - specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 3 etatów;

2) technicy elektroradiolodzy - równoważnik co najmniej 4 etatów;

3) osoby posiadające specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej, zwane dalej "fizykami medycznymi" - równoważnik co najmniej 3 etatów;

4) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu;

5) osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935), zwana dalej "inspektorem ochrony radiologicznej" - równoważnik co najmniej 1 etatu, lub osoba, o której mowa w pkt 2 lub 3, posiadająca te uprawnienia.",

część "Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną" otrzymuje brzmienie:

"1) dwa megawoltowe aparaty terapeutyczne, w tym jeden przyspieszacz liniowy generujący promieniowanie fotonowe i elektronowe; wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne: jedną między 4 MeV i 9 MeV i drugą powyżej 9 MeV; wiązki elektronowe powinny posiadać co najmniej trzy energie w zakresie od 6 MeV wzwyż;

2) symulator lub TK z opcją symulacji wirtualnej;

3) system planowania radioterapii z liczbą stacji co najmniej równą liczbie posiadanych akceleratorów;

4) bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK;

5) co najmniej dwa zestawy urządzeń do okresowej kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej;

6) zestaw do unieruchamiania pacjenta na każdym aparacie terapeutycznym;

7) co najmniej jeden analizator pola napromieniania;

8) urządzenia do wykonywania zdjęć sprawdzających zgodność pola napromienianego z planowanym lub system wizualizacji wiązki promieniowania (EPID) na każdym aparacie;

9) co najmniej dwa zestawy do dozymetrii in-vivo.",

b) w lp. 19 w kolumnie 4:
w części "Personel" pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) inspektor ochrony radiologicznej - równoważnik co najmniej 1 etatu, lub osoba, o której mowa w pkt 2 lub 3, posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.",

część "Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną" otrzymuje brzmienie:

"1) co najmniej dwa akceleratory liniowe z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promieniowania (EPID), generujące co najmniej dwie wiązki promieniowania fotonowego, przy czym co najmniej jedną o niskiej energii między 6-9 MeV oraz co najmniej jedną o energii powyżej 9 MeV; wiązki elektronowe powinny posiadać co najmniej trzy energie w zakresie od 6 MeV wzwyż;

2) co najmniej jeden TK symulator, opcja TK 4D - w przypadku technik bramkowania oddechowego;

3) co najmniej jeden system planowania radioterapii opcja dla IMRT, 4D, VMAT - w przypadku stosowania tych technik;

4) fantom wodny;

5) co najmniej dwa zestawy urządzeń do okresowej kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej;

6) zestaw do unieruchamiania pacjenta na każdym aparacie terapeutycznym;

7) co najmniej jeden analizator pola napromieniania;

8) co najmniej dwa zestawy do dozymetrii in-vivo;

9) co najmniej jeden system dozymetryczny do weryfikacji dynamicznych planów leczenia - w przypadku stosowania tych technik;

10) komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracją i archiwizacją danych.",

część "Pozostałe wymagania" otrzymuje brzmienie:

"Pracownia lub zakład radioterapii posiadają system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.",

c) w lp. 22 w kolumnie 4:
część "Personel" otrzymuje brzmienie:

"1) lekarze - specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów;

2) technicy elektroradiolodzy - równoważnik co najmniej 2 etatów;

3) fizyk medyczny - równoważnik co najmniej 1 etatu;

4) pielęgniarka - równoważnik co najmniej 1 etatu;

5) inspektor ochrony radiologicznej - równoważnik co najmniej 1 etatu, lub osoba, o której mowa w pkt 2 lub 3, posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.",

w części "Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) co najmniej jeden aparat do brachyterapii (zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej (MDR) lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR);",

część "Pozostałe wymagania" otrzymuje brzmienie:

"1) pracownia lub zakład brachyterapii posiadają system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

2) zapewnienie dostępu do modelarni w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów.",

d) w lp. 25 w kolumnie 4 część "Wymagania formalne" otrzymuje brzmienie:

"Centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci umieszczone w wojewódzkim planie działania systemu określonym na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.",

e) w lp. 35 w kolumnie 4:
w części "Personel" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej - równoważnik co najmniej 6 etatów;",

w części "Pozostałe wymagania" w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) weryfikację planu leczenia, obejmującego dozymetrię i kontrolę jakości, przed pierwszym seansem terapeutycznym w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu terapii protonowej zgodnie z zaakceptowanym planem leczenia,",

f) dodaje się lp. 37-39 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Świadczeniodawcy niespełniający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymagań określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, realizują świadczenia opieki zdrowotnej na dotychczasowych warunkach przez okres, na jaki zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r.
§  2a.  2  Świadczenie gwarantowane, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz lp. 39 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być od dnia 1 stycznia 2018 r. udzielane z wykorzystaniem immunoglobuliny anty-RhD dystrybuowanej przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do czasu wyczerpania jej zapasów będących na stanie magazynowym centrów na dzień 1 stycznia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 oraz lp. 39 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

37Replantacja kończyny górnej

84.21 Replantacja kciuka

84.22 Replantacja palca

84.23 Replantacja przedramienia/nadgarstka/dłoni

84.24 Replantacja górnej części ramienia

Wymagania formalneOddział o profilu chirurgia plastyczna lub chirurgia ogólna, lub neurochirurgia, lub ortopedia i traumatologia narządu ruchu, lub chirurgia dziecięca, lub chirurgia plastyczna dla dzieci, lub neurochirurgia dla dzieci, lub ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci.
Warunki kwalifikacji do świadczeniaDo świadczenia są kwalifikowani pacjenci z następującymi rozpoznaniami:

1) S48.0 Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego;

2) S48.1 Urazowa amputacja na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem;

3) S48.9 Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony;

4) S58.0 Urazowa amputacja na poziomie łokcia;

5) S58.1 Urazowa amputacja na poziomie między łokciem i nadgarstkiem;

6) S58.9 Urazowa amputacja przedramienia, poziom nieokreślony;

7) S68.0 Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa);

8) S68.1 Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa);

9) S68.2 Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa);

10) S68.3 Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki;

11) S68.4 Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka;

12) S68.8 Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki;

13) S68.9 Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony;

14) T05.0 Urazowa amputacja obu rąk;

15) T05.1 Urazowa amputacja jednej ręki i drugiej kończyny górnej (na każdym poziomie z wyjątkiem ręki);

16) T05.2 Urazowa amputacja obu kończyn górnych (każdy poziom).

Personel1) lekarz specjalista w dziedzinie:

a) ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii z chirurgią urazową, lub ortopedii i chirurgii urazowej, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub

b) chirurgii ogólnej lub chirurgii, lub

c) chirurgii plastycznej, lub

d) chirurgii dziecięcej, lub

e) neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

- z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie mikrochirurgii - równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego);

2) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów - równoważnik co najmniej 2 etatów.

Wyposażenie

w sprzęt i aparaturę medyczną

1) co najmniej 2 lupy operacyjne o powiększeniu co najmniej 4x lub mikroskop operacyjny oraz co najmniej 2 lupy operacyjne o powiększeniu co najmniej 2,5x;

2) co najmniej 3 pełne zestawy narzędzi mikrochirurgicznych, w tym:

a) imadło,

b) pęseta,

c) nożyczki,

d) aproksymator do zespalania mikronaczyń;

3) nici chirurgiczne w zakresie od 6/0 do 9/0;

4) co najmniej 2 wiertarki do zespalania małych kości.

Pozostałe wymagania1) liczba wykonanych operacji w przypadkach amputacji kończyn górnych (całkowitych i prawie całkowitych) - co najmniej 20 rocznie na oddział, w tym:
a) co najmniej 5 replantacji,

b) co najmniej 15 rewaskularyzacji;

2) wszystkie przypadki powinny być udokumentowane w postaci:

a) pisemnej (historia choroby z oddziału),

b) fotograficznej (zdjęcia ręki lub palca przed operacją i po operacji oraz przy wypisie pacjenta).

38Leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2Wymagania formalneOddział szpitalny o profilu onkologia i hematologia dziecięca.
PersonelW trakcie zabiegu:

1) lekarze:

a) specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji,

b) specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej;

2) pielęgniarki:

a) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

b) pielęgniarka współpracująca z lekarzem, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

c) technik elektroradiologii z odpowiednim przeszkoleniem w radiologii zabiegowej.

Organizacja

udzielania świadczenia

W lokalizacji:

1) oddział o profilu okulistyka lub okulistyka dla dzieci;

2) pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki, lub sala operacyjna spełniająca wymagania wymienione w części "Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną";

3) OAIT.

Wyposażenie

w sprzęt i aparaturę medyczną

1) pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki, lub sala operacyjna:

a) cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmacniaczem o średnicy co najmniej 35 cm, skoplą pulsacyjną i "roadmap" (pożądana funkcja angiografii rotacyjnej dla rekonstrukcji 3D); możliwość uzyskiwania projekcji PA, bocznej, skośnej, strzykawka automatyczna, rejestracja obrazów: archiwizacja cyfrowa (format DiCOM 3.0),

b) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

c) defibrylator,

d) zestaw reanimacyjny,

e) stanowisko znieczulenia - w lokalizacji;

2) oddział o profilu okulistyka lub okulistyka dla dzieci:

a) mikroskop operacyjny, fundus kamera do wykonywania zdjęć w pozycji leżącej (retCam),

b) wziernik pośredni,

c) ręczna lampa szczelinowa,

d) ręczny tonometr aplanacyjny.

Zapewnienie

realizacji badań

Rezonans magnetyczny (RM), w tym w znieczuleniu ogólnym - w lokalizacji.
Pozostałe wymagania1) zapewnienie opieki przed- i pooperacyjnej w oddziałach:

a) okulistyki,

b) anestezjologii i intensywnej terapii;

2) zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej - w lokalizacji.

39Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej

99.111 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus)

Wymagania formalneOddział szpitalny o profilu: położnictwo i ginekologia lub położnictwo i ginekologia - drugi poziom referencyjny, lub położnictwo i ginekologia - trzeci poziom referencyjny.
Kryteria kwalifikacjiŚwiadczenie udzielane pacjentce RhD-ujemnej:

1) po porodzie lub

2) po poronieniu samoistnym, lub

3) po przerwaniu ciąży, lub

4) po inwazyjnej diagnostyce prenatalnej, lub

5) po usunięciu ciąży pozamacicznej, lub

6) w przypadku zagrażającego poronienia lub porodu przedwczesnego, przebiegającego z krwawieniem z dróg rodnych, lub

7) po wykonaniu obrotu zewnętrznego płodu.

Pozostałe wymaganiaŚwiadczenie polega na podaniu immunoglobuliny anty-RhD zgodnie z aktualnymi zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, transfuzjologii klinicznej oraz perinatologii.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 § 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2404) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.