Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2017.233 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. poz. 670) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zaginął, gdy jeszcze nie może być wydane orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego - stanowi prawomocne postanowienie prokuratora do spraw wojskowych wydane w tej sprawie.";

2)
w § 30 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie - do sądu, który zastosował ten środek zapobiegawczy, oraz do prokuratora do spraw wojskowych, w którego dyspozycji przebywa tymczasowo aresztowany żołnierz;";

3)
§ 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. Dowódca jednostki wojskowej, który wykonał decyzję (rozkaz personalny) o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej:

1) zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, informując o dacie zwolnienia i adresie zamieszkania zwalnianego żołnierza;

2) składa meldunek do bezpośredniego przełożonego o realizacji zwolnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 2 ustawy.";

4)
uchyla się § 33.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.