Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1002

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 i 1823) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. poz. 879) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:

1) wydziały kontroli,

2) wydział do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo wieloosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

3) wydział prawno-organizacyjny,

4) wydział budżetowo-administracyjny,

5) sekretariat stałego sądu polubownego.

2. W skład wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić:

1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony konsumentów albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony konsumentów,

2) sekretariat do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Dopuszcza się połączenie komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz 3.

§ 3. 1. W skład wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić delegatury.

2. W skład delegatury wojewódzkiego inspektoratu wchodzą zespół lub zespoły kontroli.

3. W skład delegatury wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić:

1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw prawnych albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw prawnych,

2) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

3) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony konsumentów albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony konsumentów.";

2) w § 4 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) zakresy działania wieloosobowych oraz jednoosobowych stanowisk pracy wojewódzkiego inspektoratu,

4) nazwy, siedziby, zakresy i obszary działania delegatur wojewódzkiego inspektoratu oraz zakresy działania wchodzących w ich skład komórek organizacyjnych, wieloosobowych oraz jednoosobowych stanowisk pracy,".

§  2.  Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosuje:
1) organizację wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, którym kieruje, do § 2 i § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2) regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, którym kieruje, do § 4 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.