Dz.U.2019.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

Na podstawie art. 165 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. poz. 943) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) współdziała z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie aktualizacji rejestru wyborców dokonywanej za pomocą udostępnionego przez Krajowe Biuro Wyborcze programu informatycznego, który umożliwia bieżące przekazywanie danych dotyczących informacji dodatkowych o wpisaniu wyborcy na wniosek do rejestru wyborców danej gminy oraz informacji dodatkowych dotyczących skreślenia wyborcy z rejestru wyborców danej gminy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).