Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1765

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 749) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W skład Komitetu wchodzi 18 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1) 7 przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w tym co najmniej 3 będących pracownikami Ministerstwa Finansów;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

4) przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

5) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

6) 4 przedstawicieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym co najmniej 2 z tytułem lub stopniem naukowym;

7) 3 przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, będących biegłymi rewidentami wykonującymi zawód.

4. Kandydaci na członków Komitetu są zgłaszani przez podmioty wskazane w ust. 3, nie później niż 60 dni przed upływem kadencji Komitetu.",

b) uchyla się ust. 5,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa wysokość wynagrodzenia członków Komitetu oraz sekretarza Komitetu za udział w posiedzeniach, które nie może przekroczyć 1,5-krotności minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę, obowiązującego w dniu powołania Komitetu.";

2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.",

b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) rozwiązania stosunku pracy - w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, powołanych w skład Komitetu jako pracownicy Ministerstwa Finansów;

4) zaprzestania wykonywania zawodu biegłego rewidenta - w przypadku członków Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 7.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 2a, minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje na nowego członka Komitetu kandydata zgłoszonego przez właściwy podmiot wskazany w § 3 ust. 3. Kandydat na nowego członka Komitetu jest zgłaszany w terminie 30 dni od dnia odwołania członka Komitetu albo wygaśnięcia członkostwa w Komitecie.";

3) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczącego Komitetu, zwanego dalej "Przewodniczącym", i zastępcę Przewodniczącego wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych spośród członków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zastępca Przewodniczącego wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2, w czasie nieobecności Przewodniczącego.".

§  2. 
1.  Do czasu powołania Komitetu Standardów Rachunkowości, zwanego dalej "Komitetem", na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, działa Komitet oraz sekretarz Komitetu, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.  Osoby wchodzące w skład Komitetu powołanego na podstawie przepisów dotychczasowych oraz sekretarz Komitetu zachowują funkcje do czasu powołania Komitetu na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Do Komitetu oraz sekretarza Komitetu powołanych na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
1.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje Komitet oraz sekretarza Komitetu na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dokonuje się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).