Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2366

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 10 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80cb ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 2085) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w § 2, udostępnia się od dnia 16 lutego 2018 r., z wyjątkiem danych określonych w pkt 19 i 23, które udostępnia się od dnia 4 czerwca 2018 r.;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2017 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).