Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. - Dz.U.2014.1379 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1379

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 października 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762, z późn. zm.) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
W przypadku gdy nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., podatnik może złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SD- Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).