Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 stycznia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Na podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 374) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

wzór
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).