Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. - Dz.U.2022.374 - OpenLEX

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.374

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Na podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i 202) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, w tym wnioski dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstwa domowego zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu.
Do wyczerpania zapasów wydrukowanych formularzy mogą być stosowane wnioski o wypłatę dodatku osłonowego według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych po ich skorygowaniu w celu dostosowania do art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

wzór

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 2), które zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.