Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1384

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. poz. 1429 oraz z 2017 r. poz. 1697) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym według stanu na dzień 15 listopada 2018 r., sporządza się i przekazuje zgodnie z wzorem formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym określonym w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA WYKAZU PRODUCENTÓW, KTÓRZY SPEŁNILI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

wzór
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).