Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 29 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Na podstawie art. 67 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1804) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;";

2) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO NA POCZET NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 62B UST. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. - PRAWO BANKOWE, LUB INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

WZÓR ZAWIADOMIENIA JEST STOSOWANY W EGZEKUCJI PROWADZONEJ W CELU DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 62b UST. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 r. - PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.), LUB INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH.

POUCZENIE DLA BANKU

* Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.
* Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu numery tych rachunków.
* Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunku bankowego prowadzonego dla kilku osób fizycznych, którego współposiadaczem jest zobowiązany.
* Jeżeli zobowiązanym jest jednostka budżetowa, zajęciu podlega wyłącznie rachunek wydatków.
* Jeżeli wierzytelności z innych rodzajów rachunków bankowych zobowiązanego niż lokata terminowa nie pokrywają dochodzonej należności, bank realizuje zajęcie wierzytelności z rachunku tej lokaty w ostatniej kolejności.
* Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia za pracę może nastąpić po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym - tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat alimentów lub renty do rąk osoby uprawnionej do tych świadczeń. Zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy również wypłat na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, należnych od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia.
* Bank nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia przez organ egzekucyjny zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli bank przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy).
* Jeżeli bank bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo części wierzytelności organowi egzekucyjnemu, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od banku w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy).
* Bank, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy).
* Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z egzekucją wierzytelności z rachunku bankowego, może zastać nałożona kara pieniężna do wysokości 3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy).

POUCZENIE DLA BANKU W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI

* W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego, w tym z rachunku VAT, i z rachunku rozliczeniowego w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, bank przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie (art. 69a § 1 pkt 1 ustawy).
* W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425, z późn. zm.) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego - bank przekazuje należność na rzecz administracyjnego organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia w egzekucji prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy).
* W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego, w tym z rachunku VAT, i z rachunku rozliczeniowego w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu, egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy).
* Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, bank niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 1 pkt 2 ustawy).
* W tytule poleceniu przelewu bank wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt sprawy egzekucyjnej (dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: "ZBIEG", a w przypadku zbiegu do wierzytelności z rachunku VAT - "ZBIEG-rVAT"
* Bank, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy).

POUCZENIE DLA BANKU W PRZYPADKU BLOKADY RACHUNKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 119zg PKT 2 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 r. - ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), ZWANEJ DALEJ "BLOKADĄ"

* Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie podlega realizacji w okresie blokady. Bank informuje organ egzekucyjny o przeszkodzie w realizacji zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego.
* Zakaz realizacji zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego nie dotyczy, przejętej w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, egzekucji zasądzonych alimentów, renty o charakterze alimentacyjnym tytułem odszkodowania oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od dokonywanych wypłat. W czasie trwania blokady bank realizuje to zajęcie do wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.).

POUCZENIE DLA BANKU W PRZYPADKU REALIZACJI ZAJĘCIA Z RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 62a USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 r. - PRAWO BANKOWE

* Środki pieniężne zgromadzone:
1) na rachunku VAT,
2) na rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu

- są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji innych należności niż wymienione w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (art. 62d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe).

* Realizacja przez bank zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek, podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego, należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności, należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji tych należności.
* W tytule polecenia przelewu bank wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu oraz podaje informację, że realizacja zajęcia następuje z rachunku VAT i z rachunku rozliczeniowego w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu poprzez wpisanie skrótu:, "rVAT".
* Bank przekazuje należności pieniężne odrębnymi poleceniami przelewu w przypadku realizacji zajęcia:
- z rachunku VAT i z rachunku rozliczeniowego w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu na poczet należności wymienionych w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, wpisując w poleceniu przelewu skrót "rVAT",
- z rachunku rozliczeniowego na poczet należności innych niż wymienione w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO

* Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.
* Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.
* Zobowiązanemu nie wolno dokonywać wypłat zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego.
* Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).