Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2454

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 1661) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) od 500 zł do 10 000 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 14 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2016/1139", poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;";

2) w § 5:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) od 500 zł do 7500 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 14 lit. a rozporządzenia nr 2016/1139, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;",

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) od 500 zł do 10 000 zł - za dokonanie uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 2016/1139, niezgodnie ze sposobem lub warunkami określonymi w tych przepisach;",

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) od 500 zł do 10 000 zł - za niedokonanie uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 2016/1139;",

d) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) od 1000 zł do 15 000 zł - za nieprzekazanie dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego albo za nieprzekazanie danych z dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej do Centrum Monitorowania Rybołówstwa - w przypadku prowadzenia dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej w postaci elektronicznej;";

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) od 500 zł do 6000 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 14 lit. a rozporządzenia nr 2016/1139, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;";

4) w § 7:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) od 500 zł do 4000 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 14 lit. a rozporządzenia nr 2016/1139, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;",

b) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12) od 500 zł do 5000 zł - za dokonanie uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 2016/1139, niezgodnie ze sposobem lub warunkami określonymi w tych przepisach;

13) od 500 zł do 5000 zł - za niedokonanie uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 2016/1139;",

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) od 1000 zł do 8000 zł - za nieprzekazanie miesięcznego raportu połowowego Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego;";

5) w § 8 w pkt 45 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 46 w brzmieniu:

"46) od 1000 zł do 4000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na obszarze i w terminie, w którym prowadzone jest zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).