Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.889

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 946 oraz z 2022 r. poz. 71) w § 9 w ust. 1:
1)
w pkt 2:
a)
po lit. bb dodaje się lit. bc w brzmieniu:

"bc) Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,",

b)
w lit. e przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. f;
2)
po pkt 3b dodaje się pkt 3c w brzmieniu:

"3c) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;";

3)
w pkt 7 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).