Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1659

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli 2

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli (Dz. U. poz. 1573) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I MATERIAŁU NASADZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH

1. Wytwarzany materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien mieć:

1) odpowiednią tożsamość i czystość rodzajową lub gatunkową;

2) odpowiednią jednolitość i tożsamość odmianową zgodną z opisem odmiany sporządzonym przez dostawcę zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

2. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien być wolny od organizmów kwarantannowych.

3. Jeżeli materiał rozmnożeniowy stanowią nasiona, powinny one wykazywać zdolność kiełkowania odpowiednią dla danego gatunku roślin.

4. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin powinien:

1) być praktycznie wolny od:

a) wad mogących obniżyć jego jakość,

b) organizmów kwarantannowych;

2) charakteryzować się odpowiednią użytecznością, żywotnością oraz mieć właściwe rozmiary i znajdować się w takiej fazie rozwoju, która zapewnia jego przydatność jako materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego;

3) zachowywać odpowiednią proporcję między korzeniami, łodygami i liśćmi;

4) mieć odpowiednią tożsamość, czystość rodzajową, gatunkową lub odmianową zgodną z opisem odmiany sporządzonym przez dostawcę;

5) być wolny od organizmów kwarantannowych;

6) być praktycznie wolny od następujących organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego:

Lp.Rodzaj lub gatunek roślin ozdobnychOrganizmy szkodliwe i choroby
1- Begonia x hiemalis Fotschowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

- Aphelenchoides spp.

- Ditylenchus destructor

- Meloidogyne spp.

- Myzus ornatus

- Otiorrhynchus sulcatus

- Sciara

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Erwinia chrysanthemi

- Rhodococcus fascians

- Xanthomonas campestri spv. begoniae

grzyby:

- mączniak właściwy

- patogeny zgnilizny łodyg (Phytophthora spp., Pythium spp. i Rhizoctonia spp.)

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- kędzierzawka liści

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

2- Cytrusyowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Aleurothrixus floccosus (Mashell)

- Meloidogyne spp.

- Parabemisia myricae (Kuwana)

- Tylenchulus semipenetrans

grzyby:

- Phytophthora spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wiroidy takie jak: exocortis, cachexia-xyloporosis

- choroby wywołujące psorosis - jak objawy młodych liści takie jak: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

- różnobarwność zakaźna

- wirus szorstkości liści cytrusowych

3- Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitamowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- miniarkowate

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci, Aphelencoides spp. i Diarthronomia chrysanthemi

- łuskoskrzydłe, w szczególności Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

- Erwinia chrysanthemi

grzyby:

- Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

- Puccinia chrysanthemi

- Pythium spp.

- Rhizoctonia solani

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus mozaiki B chryzantemy

- tomato aspermy cucumovirus

4- Dianthus Caryophyllus L. i hybrydaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- miniarkowate

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

- łuskoskrzydłe, w szczególności Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

grzyby:

- Alternaria dianthi

- Alternaria dianthicola

- Fusarium oxisporumf. spp. dianthi

- Mycosphaerella dianthi

- Phytophthora nicotiana spp. parasitica

- Rhizoctonia solani

- zgnilizna łodyg Fusarium spp. i Pythium spp.

- Uromyces dianthi

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus wżerkowej pierścieniowej plamistości goździka

- wirus pstrości goździka

- wirus drobnej nekrotycznej plamistości goździka

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

5- Euforbia pulcherrima (Wild ex Kletzch)owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

bakterie:

- Erwinia chrysanthemi

grzyby:

- Fusarium spp.

- Pythium ultimum

- Pytophthora spp.

- Rhizoctonia solani

- Thielaviopsis basicola

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości

pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

6- Gerbera L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- miniarkowate

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

- Aphelencoides spp.

- Lapidoptera

- Meloidogyne

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:

- Fusarium spp.

- Phytophthora cryptogea

- mączniak

- Rhizoctonia solani

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

7- Gladiolus L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Ditylenchus dipsaci

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Pseudomonas marginata

- Rhodococcus fascians

grzyby:

- Botrytis gladiolorum

- Curvularia trifolii

- Fusarium oxisporum spp. gladioli

- Pènicillium gladioli

- Sclerotinia spp.

- Septoria gladioli

- Urocystis gladiolicola

- Uromyces trasversalis

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- fitoplazmowa żółtaczka astra

- czynnik korkowatości rdzenia łodygi

- wirus mozaiki ogórka

- wirus pierścieniowej plamistości mieczyka (syn. utajony wirus narcyza białego)

- wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

inne organizmy szkodliwe:

- Cyperus esculentus

8- Lilium L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Aphelenchoides spp.

- Rhysoglyphus spp.

- Pratylenchus penetrans

- Rotylenchus robustus

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Envinia carotovora podg. carotovora

- Rhodococcus fascians

grzyby:

- Cylindrocarpon destructans

- Fusarium oxisporum f. sp. lilii

- Pythium spp.

- Rhizoctonia spp.

- Rhizopus spp.

- Sclerotium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus mozaiki ogórka

- wirus bezobjawowy lilii

- wirus X lilii

- wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

- wirus pstrości tulipana

inne organizmy szkodliwe

- Cyperus esculentus

9- Malus Millerowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Anarsia lineatella

- Eriosoma lanigerum

- czerwce, w szczególności Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

- Pseudomonas syringae pv. syringae

grzyby:

- Armillariella mellea

- Chondrostereum purpureum

- Nectria galligena

- Phytophtora cactorum

- Rosellinia necatrix

- Venturia spp.

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

- wszystkie

10-Narcissus L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Aphelenchoides subtenuis

- Ditylenchus destructor

- Eumerus spp.

- Merodon equestris

- Pratylenchus penetrant

- rozkruszkowate

- trójpazurkowce

grzyby:

- Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

- Sclerotinia spp.

- Sclerotium bulborum

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

- czynnik srebrzystej smugowatości narcyza

- wirus żółtej pasiastości narcyza

inne organizmy szkodliwe

- Cyperus esculentus

11- Palmae:

- Areca catechu L.

- Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

- Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

- Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.

- Borassus flabellifer L.

- Brahea armata S. Watson

- Brahea edulis H.Wendl.

- Butia capitata (Mart.) Becc.

- Calamus merrillii Becc.

- Caryota maxima Blume

- Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

- Chamaerops humilis L.

- Cocos nucifera L.

- Corypha utan Lam.

- Copernicia Mart.

- Elaeis guineensis Jacq.

- Howea forsteriana Becc.

- Jubaea chilensis (Molina) Baill.

- Livistona australis C. Martius

- Livistona decora (W. Bull) Dowe

- Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.

- Metroxylon sagu Rottb.

- Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook

- Phoenix canariensis Chabaud

- Phoenix dactylifera L.

- Phoenix reclinata Jacq.

- Phoenix roebelenii O'Brien

- Phoenix sylvestris (L.) Roxb.

- Phoenix theophrasti Greuter

- Pritchardia Seem. & H.Wendl.

- Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier

- Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

- Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

12- Pelargonium L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

- łuskoskrzydłe

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Rhodococcus fascians

- Xanthomonas campestris pv. pelargonii

grzyby:

- Puccinia pelargonii zonalis

- patogeny zgnilizny łodyg (Botrytis spp., Pythium spp.)

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus pstrokatości pelargonii

- wirus kędzierzawki pelargonii

- wirus wstęgowej mozaiki pelargonii

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

13- Phoenixowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- przylżeńce

grzyby:

- Exosporium palmivorum

- Gliocladium wermoeseni

- Graphiola phoenicis

- Pestalozzia phoenicis

- Pythium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

- wszystkie

14- Pinus nigraowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Blastophaga spp.

- Rhyacionia buoliana

grzyby:

- Ophodermium seditiosum

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wszystkie

15- Prunus L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Capnodis tenebrionis

- Meloidogyne spp.

- czerwce, w szczególności Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

- Pseudomonas syringae pv. syringae

grzyby:

- Armillariella mellea

- Chondrostereum purpureum

- Nectria galligena

- Rosellinia necatrix

- Taphrina deformans

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus karłowatości śliwy

- wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy

16- Pyrus L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Anarsia lineatella

- Eriosoma lanigerum

- czerwce, w szczególności Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

- Pseudomonas syringae pv. syringae

grzyby:

- Armillariella mellea

- Chondrostereum purpureum

- Nectria galligena

- Phytophthora spp.

- Rosellinia necatrix

- Verticilliun spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

- wszystkie

17-Rosaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- łuskoskrzydłe, w szczególności Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

- Meloidogyne spp.

- Pratylenchus spp.

- Tetranychus urticae

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

grzyby:

- Chondrostereum purpureum

- Choristoneura spp.

- Diplocarpon rosae

- Peronospora sparsa

- Phragmidium spp.

- Rosellinia necatrix

- Sphaeroteca pannosa

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus mozaiki jabłka

- wirus mozaiki gęsiówki

- wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy

5. Materiał rozmnożeniowy roślin z rodzaju Palmae, o których mowa w ust. 4 pkt 6 lp. 11, o średnicy łodygi u podstawy wynoszącej ponad 5 cm, powinien być:

1) uprawiany na obszarze, który został uznany za wolny od organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub odpowiedni urząd innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z odpowiednimi standardami dla działań fitosanitarnych, lub

2) uprawiany przez dwa lata przed wprowadzeniem do obrotu, na obszarze Unii Europejskiej w izolacji uniemożliwiającej porażenie organizmem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), lub na którym zastosowano odpowiednie środki zapobiegające rozprzestrzenianiu organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) oraz kontrolowany wzrokowo raz na cztery miesiące w celu stwierdzenia, że jest wolny od organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2018/484 z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 93/49/EWG w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać materiał rozmnożeniowy niektórych rodzajów i gatunków palm (Palmae) w odniesieniu do organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. Urz. UE L 81 z 23.03.2018, str. 10).